UTBYGGING AV DOBBELTSPORET JERNBANE MELLOM OSLO OG GØTEBORG

For å møte samfunnets og næringslivets behov

Hva er fordelene med å oppgradere jernbanen mellom Oslo og Göteborg?

Utvikling av dobbeltspor OSL-GBG sørger for en kontinuerlig og bærekraftig utvikling i Europa og Skandinavia.

Vekst i virksomheten

Nøkkelen til vekst

Grønn vekst er avhengig av raske, sikre og pålitelige transporter, slik at bedriftene kan holde løftene sine til kunder og forretningspartnere, ellers vil virksomheten og investeringene gå andre steder. Talent og teknologi er allerede her, la oss gi dem det de trenger for å bli og vokse. OSL-GBG må utvides slik at vi kan utvikle, sikre og utvide den grønne handelen.

OSL-GBG må utvides for å utvikle, sikre og øke handelen.

Kritisk infrastruktur

En jernbane til å stole på

OSL-GBG er den viktigste transportruten mellom Norge og Europa og en kritisk del av infrastrukturen. Den må være rask, effektiv og pålitelig. I dag dekker en enkeltsporet jernbane alle behov, noe som begrenser kapasiteten for godstransport og persontog. Dette tvinger logistikken over på veitransport, noe som tar lengre tid, øker utslippene og fører til trafikkinfarkt på tvers av landegrensene fra Oslo til Göteborg og videre. Hvis dette problemet ikke løses, vil næringslivsvekst og internasjonale forretninger bli sterkt begrenset. En effektiv rute mellom Norge og Sverige er avgjørende for hele Europa.

Det er forretningsmessig lønnsomt – og sparer 289 000 tonn CO2 sammenlignet med veitransport.

Redusere utslipp

Smartere logistikk

Å flytte transport fra vei til bane er nøkkelen til å redusere CO2-utslippene. Jernbanetransport er mer effektiv, noe som gjør det til et mer økonomisk alternativ for både klima og næringsliv. Så hvorfor nøyer vi oss med lastebiler når det gjelder import og eksport mellom Norges hovedstad og den store eksporthavnen i Sverige? Utbygging av dobbeltspor sikrer import- og eksportkapasitet til og fra Norge og Europa. Det er forretningsmessig fornuftig – og sparer 289 000 tonn CO2 sammenlignet med veitransport.

Holder våre løfter til det internasjonale samfunnet.

Internasjonal enhet

Internasjonal sikkerhet

Vår kritiske infrastruktur må utvikles for å oppfylle våre løfter i et nytt internasjonalt sikkerhetslandskap. Tungt redningsmateriell, artilleri og forsvarsmateriell må kunne forflytte seg over landegrensene uten forsinkelse for å sikre støtte fra partnere når det er nødvendig. Dette vanskeliggjør i stor grad vår evne til å bistå hverandre i en nødsituasjon eller ved et angrep.

PROSJEKTDETALJER OG ARGUMENTER

Oslo – Gothenburg idag

%

EU-FINANSIERING

Jernbaneutbyggingen på svensk side av strekningen er berettiget til 50 % av finansieringen gjennom Connecting Europe Facilities (CEF)

GANGER LENGRE MED SAMME CO2-UTSLIPP

Jernbanetransport er et lavutslippsalternativ til veitransport. Elektriske tog kan reise 30 000 ganger lenger enn lastebiler med samme mengde utslipp av karbondioksid.

%

GODS PÅ TOGSTREKNINGEN

Godstransport skjer nesten utelukkende med lastebil, noe som betyr økte utslipp, forurensning og kø på veiene. Vi har som mål å få mer av denne transporten over på skinner.

TIMER REDUSERT REISETID

I dag tar strekningen 4 timer med persontog, og inntil 7 timer med godstog. Med dobbeltspor er det mulig å redusere reisetiden til 2,5 timer

JERNBANESTREKNING TOTALT

Jernbanelinjen Göteborg – Oslo er 350 km, med 170 km i Norge og 180 km i Sverige, og ligger langs ScandMed TEN-T-korridoren.

%

ENKELTSPOR

Akkurat nå er det trangt om plassen på de fleste enkeltsporstrekningene. Ambisjonen er å bygge dobbeltspor på hele traséen.

Innhold

Kort oversikt

Én side om utfordringer og muligheter ved jernbanen mellom Oslo og Gøteborg

DETALJER OG ARGUMENTER

Det dobbeltsporede jernbaneprosjektet er kvalifisert for EU-støtte og vil komme hele STRING-megaregionen til gode

NYHETER & RAPPORTER

Les nyheter om prosjektet og fullstendige rapporter om utbyggingen av jernbanestrekningen Oslo-GBG

Oslo – Göteborg i dag

Jernbanestrekningens historie og beskrivelse av dagens tilstand

Kort oversikt: Den endelige forbindelsen i STRING-megaregionen

OECD anbefaler Nord-Europa å gå sammen og utvikle bærekraftig transportinfrastruktur for å støtte den grønne omstillingen og innovasjon. Et slikt samarbeid vil være gunstig for grønn teknologiutvikling, investering og eksport og fungere som en primær drivkraft for velstand og velferd i STRING-megaregionen de kommende tiårene.

I 2029 vil Femern Bælt åpne forbindelsen som løser opp en av dagens trangeste flaskehalser i Europa, den som går mellom København og Hamburg. Når Femern Bælt-forbindelsen innvies i 2029, vil presset øke nordover i jernbanekorridoren. I dag finnes det ingen planer for hvordan Sverige skal håndtere de endrede trafikkstrømmene som vil bli en konsekvens av Femern-forbindelsen, og flaskehalsen på ruten Oslo–Gøteborg vil bli stadig mer problematisk for transportflyten mellom Sverige og landets to største handelspartnerne – Tyskland og Norge.

Tiden er inne for å konkretisere dobbeltsporet Oslo–Gøteborg og åpne en av de siste gjenværende flaskehalsene i STRING-korridoren mellom Oslo og Hamburg.

Jernbanestrekningen mellom Oslo og Gøteborg ligger i ScanMed-korridoren og har av EU blitt identifisert som en flaskehals for tilgjengelighet i hele korridoren. Reisetidene togpassasjerene opplever på denne strekningen er betydelige lengre enn det passasjerene som velger veitransportalternativet opplever. I dag tar det dobbelt så lang tid for et godstog å komme seg fra Oslo til Gøteborg som for et vogntog på vei.
Av de syv togene som daglig betjener strekningen i hver retning, er det kun tre som kjører med topphastighet (rundt 85 km/t). Videre skjer nærmere 97 % av all frakt mellom de to destinasjonene med veitransport, der over 70 % av lastebilene returnerer tomme. Dette byr på to hovedutfordringer; 1) Jernbanetilgjengelighet og reisetider på ScanMed-korridoren ned til Hamburg blir suboptimal; 2) Miljøeffektene av personreiser på strekningen blir langt verre i forhold til et velfungerende jernbanesystem. Flaskehalsen som oppstår ved kun å ha et enkeltspor mellom Oslo og Gøteborg er derfor en stor infrastrukturell ulempe for hele ScanMed-korridoren: Reisetidene forlenges og tilgjengeligheten svekkes i hele megaregionen.
Som følge av de regionale konsekvensene av den underutviklede jernbanestrekningen, er prosjektet kvalifisert til 50 % EU-finansiering gjennom CEF (Connecting Europe Facility)
Strekningen mellom Oslo og Gøteborg behøver et dobbeltspor for å skape økonomisk vekst og forbedre miljøet. Med stadig strengere europeiske og nasjonale utslippsmål, er vi helt avhengige av en velfungerende jernbaneinfrastruktur. El- og hydrogendrevne kjøretøy er et stort skritt i riktig retning mot utslippskutt, men de har verken rekkevidde eller effektivitet nok til å erstatte flyreiser og raske turer mellom byer og avsidesliggende områder. De løser heller ikke køproblemet på veiene. Å drive frem nye jernbaneløsninger er derfor det eneste bærekraftige alternativet for mellomlange reiser.

STRING samarbeider med aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å styrke jernbanenettverk og legge frem nye løsninger for å motvirke den økende veitrafikken. Vi jobber med å sette dette på den nasjonale agendaen i alle våre medlemsland, og som et akutt tema Brussel må ta fatt på.

Hvorfor bør vi bygge dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg?

Når Femern Bælt-forbindelsen innvies i 2029, vil presset øke nordover i jernbanekorridoren. Ruten Oslo–Gøteborg vil i økende grad innsnevre transportflyten og forbli en flaskehals mellom Sverige og landets to største handelspartnere – Tyskland og Norge. Tiden er inne for å konkretisere dobbeltsporet Oslo–Gøteborg og åpne en av de siste gjenværende flaskehalsene i STRING-korridoren mellom Oslo og Hamburg.

REDUSERER UTSLIPP

Å skifte til jernbane reduserer transportutslippene. TÖI-rapporten beregner CO2-besparelser for perioden 2040-2062 til å ligge mellom 66.000 tonn og 289.000 tonn.

KOSTNADSFORDELER

Mange av Norge og Sveriges mest avgjørende eksportpartnere er lokalisert i EU. Det å få etablert en forbindelse til dette nettverket bør derfor prioriteres for å forbli konkurransedyktig på den globale scenen.

FINANSIERINGS-MULIGHETER

Kostnaden ved å etablere 100 kilometer på den svenske siden er anslått til ca. 18,5 milliarder SEK. Sverige kan søke om 50 prosent finansiering av grensekryssende forbindelser gjennom CEF (Connecting Europe Facility)

FJERNER FLASKEHALSER

Doble spor mellom Oslo og Gøteborg vil redusere transporttiden for gods fra 7,5 ned til 4 timer om natten og til 5 timer på dagtid.

ØK SAMARBEIDET

Det samme dobbeltsporet vil styrke samarbeidet mellom Norge og Sverige.

ET SKRITT MOT EN MEGAREGION

STRING-korridoren fra Hamburg til Oslo er et kritisk knutepunkt mellom megaregionen og Europa.

FEMERN BÆLT-TUNNELEN

Gir mulighet for å bryte ned silotenkning på tvers av landegrenser i offentlig og privat sektor for å øke konkurranseevnen.

Nyheter og rapporter

Oslo – Gothenburg today

Jernbanelinjen Gøteborg–Oslo er 350 km lang: 170 km i Norge og 180 km i Sverige. Ruten går via Trollhättan, Öxnered, Kornsjø (grense), Halden og videre til Oslo. I Sverige har den sørlige delen mellom Gøteborg og Trollhättan/Öxnered vært dobbeltsporet siden 2012. Dobbeltsporet er geometrisk tilpasset hastigheter på 250 km/t. Den mellomliggende delen mellom Öxnered og Moss er enkeltsporet med lang reisetid og lav kapasitet. Ifølge Norges planer skal fire spor/dobbeltspor utvides fra Oslo til Ski 2022/2023, og dobbeltspor gjennom Moss i perioden 2022–2027. Mellom Ski og Moss ble det bygget et dobbeltspor på 1990-tallet. For banen videre gjennom Fredrikstad, Sarpsborg og til Halden foregår det nå planlegging. Gjennomsnittlig hastighet for hele banen er 114 km/t, noe som delvis forklares med at banen i dag består av 60 % enkeltspor.

Den nåværende jernbanestrekningen mellom Oslo og Gøteborg ligger langs ScandMed TEN-T-korridoren, og er av EU identifisert som en flaskehals for tilgjengelighet i hele korridoren. Reisetidene for togpassasjerer på denne ruten overgår langt den for veitransport. Det tar i dag dobbelt så lang tid for et godstog som går fra Oslo til Gøteborg, som for et vogntog på vei.

I dag:

  • Dobbelt så lang reisetid for godstog som for lastebiler
  • 3 timer med bil – opptil 9 timer med godstog
  • Økning i veitransport – men ikke tog
  • 2500 lastebiler krysser grensen daglig via vei
  • 97 % av reisene fra Gøteborg-Oslo går med bil og kun 1 prosent med tog
  • 140 000 tonn CO2-utslipp fra veitransport
Vil du vite mer?

Om String