STRING-politikere oppfordrer til tiltak: Norge må koble seg på den grønne infrastrukturen mot Europa!

av 31 jan - 2024Nyheter

Det var budskapet fra byrådslederen i Oslo og STRING-politiker, Eirik Lae Solberg, på arrangementet ved den svenske ambassaden i Oslo forrige uke der STRING var medarrangør. Fokuset var på det presserende behovet for grønn transportinfrastruktur mellom Norge og Sverige, og samlet et panel av ledende bedriftsledere, politikere og togoperatører.

Byrådsleder i Oslo Kommune, Eirik Lae Solberg, talte på forrige ukes topplederarrangement ved den svenske ambassaden i Oslo, arrangert av Norsk-Svensk Handelskammer, STRING og Oslo-Stockholm 2.55. Solberg understreket viktigheten av en radikal utbedring av jernbanestrekningen mellom Oslo og Gøteborg, og påpekte hvordan fire sentrale områder er helt avhengig av etableringen av en konkurransedyktig, pålitelig og rask jernbaneforbindelse for godstransport: Handel og industri, klimamål, utenrikssaker, samt nasjonal og internasjonal sikkerhet.

«Jeg vil gå så langt som å kalle det skammelig at togforbindelsen til Gøteborg og København er så mangelfull. Bedriftene må beregne både tid, pris og klimaavtrykket på det de produserer. God tilgang til en effektiv jernbaneløsning for gods er et konkurransefortrinn. Men den fordelen blir til en ulempe for bedrifter i Oslo-regionen så lenge vi ikke innehar på en bedre infrastruktur.»

Solberg understreket viktigheten av en grønn transportkorridor for gods, og understreket at det er avgjørende for at norsk eksport skal være konkurransedyktig. Den suboptimale togstrekningen mellom Oslo og Gøteborg, hvor 60 % er enkeltspor, er et hinder for å oppfylle visjonen om et bærekraftig og effektivt sammenkoblet Europa.

Bedriftsledere, inkludert Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, og Göran Eriksson, administrerende direktør i Gøteborg Havn – ofte kalt Oslos største havn – støttet Solbergs argumenter, og understreket behovet for en robust infrastruktur som knytter Norge til resten av Europa, ikke minst i lys av utvidelsene til Gøteborgs havns containerskipsterminal som skal åpne vinteren 2027-28.

 

Finansiering av oppgraderingen Oslo-Gøteborg

Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund talte også på arrangementet, og ga en oppdatering om regjeringens prioriteringer. Hun opplyste at 1/3 av budsjettet skal spesifiseres til jernbaneutbygging. Forventningene til regjeringen bygger seg opp ettersom Norsk Transportplan (NTP) for 2025-2036 skal avdukes i mars 2024.

Solberg og STRING-politiker Karin Pleijel, Kommunalråd i Gøteborg, trakk begge fram posjosjonspapiret levert til samferdselsministeren, der STRING-medlemmer oppfordrer departementet til å sette av finansiering til en oppgradering av jernbanen mellom Oslo og Gøteborg, spesielt gjennom Godskonseptet.

«Vi mener det er fullt mulig å realisere dette konseptet innenfor en rimelig tidsramme, og innenfor realistiske økonomiske rammer. Jeg håper at en samferdselsminister fra Østfold har et ekstra godt øye på verdien av dette», sa ordfører Solberg, med henvisning til samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds opphav fra Østfold, fylket nærmest svenskegrensa.

Dersom slik finansiering ikke skulle inngå i NTP, utfordret Solberg den norske regjeringen til å åpne for privat finansiering av jernbanestrekningen. Idar Kreutzer fra NHO oppfordret til en evaluering av de samfunnsmessige kostnadene ved å ikke gjennomføre slike  infrastrukturinvesteringer, og understreket behovet for umiddelbar handling: «Det er lett å se kostnadene ved å investere, men vanskeligere å se kostnadene ved å ikke gjøre noe», sa han.

 

NTP – Nordisk Transportplan?

Målet med en oppgradering av Oslo-Göteborg er å etablere en grønn, konkurransedyktig og robust måte å transportere varer fra Norge til EU på. Både den svenske infrastrukturministeren Andreas Carlson og Pat Cox, koordinator for TEN-T Scan-Med Corridor, delte EUs anerkjennelse av Oslo-Gøteborg-ruten som en flaskehals med et betydelig uutnyttet potensial. Karin Pleijel løftet den avgjørende betydningen for at Gøteborg får en bedre sammenhengende jernbanestrekning til Oslo:

«Dette er avgjørende for handel og klima. Vi ser 2700 dieselbiler passere grensen mellom Norge og Sverige hver dag. Selv med den raske utviklingen av elektriske lastebiler, må vi ha en effektiv jernbane som ryggraden i transporten mellom våre to storbyer.»

Pleijel fremhevet STRING-agendaen, og tok opp viktigheten også for at Gøteborg er knyttet til Norge. Gøteborg er den største havnen i Norge og 60 % av norsk eksport fraktes via Gøteborg havn. Med en betydelig økning i transportvolumet fra havnen i 2027-28 med utvidelsen av containerterminalen, og enda lenger i 2029 med åpningen av Fehmarn Belt-tunnelen, er utbedringen av jernbanen Oslo-Gøteborg avgjørende for internasjonal handel både nord og sør, og klimapåvirkningen av å ikke gjøre noe blir omfattende.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, foreslo til sist å gi nytt navn til Norges nasjonale transportplan, NTP, «Nordisk transportplan» – og spille på den klare enigheten og verdien for all koordinerende infrastruktur i Nordiske land i bredere skala.

 

Kritisk infrastruktur i et flyktig sikkerhetslandskap

Et annet avgjørende aspekt som ble tatt opp av flere foredragsholdere under arrangementet er behovet for oppgradert kritisk infrastruktur i lys av den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa. Solberg understreket Norges ansvar for å bidra og støtte sine naboland:

«Sverige er på vei inn i NATO. Den europeiske situasjonen har endret seg radikalt, og Norge må være klar til å bidra og støtte våre naboland», sa Solberg og påpekte at sammenhengende, kritisk infrastruktur, og spesielt jernbane, er avgjørende i det sikkerhetslandskapet som alle europeiske land nå står overfor.

Oslos byrådsleder avsluttet med å fremheve den forestående økningen i trafikkflyten som følge av Fehmarn Belt-forbindelsen som åpner i 2029, og understreket den dype innvirkningen dette vil ha på hele STRING-regionen:

«Den forestående økningen i trafikkstrømmen fra åpningen av Fehmarn Belt-forbindelsen i 2029 vil ha en dyp innvirkning på hele STRING-regionen. For å møte denne etterspørselen må vi prioritere forbedring av infrastrukturen i Norge mot EU og vi må starte med en utbedring av jernbanestrekningen Oslo-Gøteborg. Dette er sentralt for både Norges og Sveriges næringsliv, klimareduksjon, utenriks og forsvar.»