DEN NORDLIGASTE LÄNKEN I MEGAREGIONEN STRING

En nödvändig dubbelspårig utbyggnad av Oslo – GBG-järnvägen

PROJEKTDETALJER OCH ARGUMENT

Oslo – Gothenburg idag

%

EU-FINANSIERING

Järnvägsutvecklingen på den svenska sidan av sträckan är berättigad till finansiering genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facilities, CEF) med 50%

GÅNGER MER HÅLLBAR ÄN DIESELDRIVNA LASTBILAR

Järnvägstransporter är ett lågemissionsalternativ till vägtransporter. Eltåg kör 30 000 gånger längre än lastbilar, när man jämför koldioxidutsläpp.

%

TÅGFRAKT PÅ STRÄCKAN

Godstransporter sker nästan uteslutande med lastbil, vilket innebär ökade utsläpp, föroreningar och trafikstockningar på vägarna. Vi strävar efter att leda om fler transporter till järnvägen.

RESTID REDUCERAD MED ANTAL TIMMAR

Idag tar rutten 4 timmar med passagerartåg och upp till 7 timmar med godståg. Med dubbelspåren kan vi minska restiden till 2,5 timmar.

JÄRNVÄGSTRÄKNING TOTALT

Järnvägslinjen Göteborg – Oslo är 350 km,
170 km i Norge och 180 km i Sverige, och ligger längs med ScandMed TEN-T-korridoren.

%

ENKELSPÅR

Just nu bildas flaskhalsar på större delen av enkelspårssträckan. Ambitionen är att bygga dubbelspår på hela rutten.

Navigering i innehåll

KORT ÖVERSIKT

En enkelsida med frågeställningar och potential för järnvägen mellan Oslo och Göteborg

DETALJER OCH ARGUMENT

Det dubbelspåriga järnvägsprojektet är berättigat till EU-finansiering och kommer att gynna hela STRING MEGAREGIONEN

NYHETER & RAPPORTER

Läs nyheter om projektet och fullständiga rapporter relaterade till järnvägsutvecklingen Oslo-GBG

Oslo – Göteborg Idag

Beskrivning av järnvägssträckens historia och aktuella tillstånd

Kort översikt: Den sista länken i STRING megaregionen

OECD rekommenderar norra Europa att gå samman och utveckla hållbar transportinfrastruktur för att stödja den gröna omställningen och innovationen. Detta kommer att skapa förutsättningar för samarbete inom grön teknisk innovation, investeringar och export som en primär drivkraft för välstånd och välfärd för STRING Megaregionen under de kommande årtiondena.

År 2029 kommer Fehmarn Bält att öppna den förbindelse som löser en av Europas värsta flaskhalsar idag, den mellan Köpenhamn och Hamburg. När Fehmarn-Bält invigs år 2029 ökar trycket norrut i järnvägskorridoren. Det finns idag ingen plan för hur Sverige ska ta hand om de förändrade trafikflöden som kommer att bli en följd av Fehmarnförbindelsen, och flaskhalsen Oslo-Göteborg kommer att bli allt mer problematisk för transportflödet mellan Sverige och dess två största handelspartners, Tyskland och Norge.

Det är dags att konkretisera dubbelspår-järnvägen mellan Oslo-Göteborg och öppna en av de sista kvarvarande flaskhalsarna i STRING-korridoren mellan Oslo och Hamburg.

Järnvägssträckan mellan Oslo och Göteborg ligger i korridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) och har av EU identifierats som en flaskhals för tillgängligheten i hela korridoren. Restiderna för tågpassagerare på denna rutt är mycket längre än för vägtransporter. Det tar för närvarande dubbelt så lång tid för ett godståg att åka från Oslo till Göteborg, än det gör för en lastbil som kör på en väg. Av de sju tåg som dagligen trafikerar sträckan i varje riktning färdas endast tre i full hastighet (cirka 85 km / pr.h). Dessutom sker nästan 97 procent av all godstrafik mellan de två destinationerna via vägtransporter, och över 70 procent av lastbilarna återvänder tomma. Detta innebär två huvudutmaningar; 1) järnvägstillgängligheten och restiderna i hela ScanMed-korridoren, hela vägen ner till Hamburg blir suboptimal; 2) Miljöeffekterna av passagerarresor på sträckan är långt värre än med ett välfungerande järnvägssystem. Därför är flaskhalsen det innebär att bara ha ett enda spår mellan Oslo och Göteborg en enorm infrastrukturell nackdel för hela ScandMed-korridoren, vilket förlänger restiderna och hindrar tillgängligheten för hela megaregionen. Tack vare de regionala konsekvenserna av den underutvecklade järnvägssträckan är projektet berättigat till 50 % EU-finansiering genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Sträckan mellan Oslo och Göteborg behöver dubbla spår för att skapa ekonomisk tillväxt och förbättra vår miljö. Med ständigt strängare utsläppsmål för EU och nationellt är vi beroende av en välfungerande järnvägsinfrastruktur. El- och vätgasfordon är ett stort steg i rätt riktning mot att minska utsläppen, men de har inte räckvidden eller effektiviteten att ersätta resor med flyg och snabba resor mellan städer och landsbygdsområden. De löser inte heller frågan om trafikstockningar på vägarna. Att driva på för nya järnvägslösningar är därför det enda hållbara alternativet för mellanlånga resor.

STRING samarbetar med intressenter på lokal, regional och nationell nivå för att stärka järnvägsnäten och föreslå nya lösningar för att motverka den ökande vägtrafiken. Vi arbetar för att föra upp detta på den nationella dagordningen i alla våra medlemsländer och som ett brådskande ämne som ska tas upp i Bryssel.

Varför ska vi bygga dubbelspår mellan Oslo och Göteborg?

När Fehmarn-Bält invigs år 2029 kommer trycket att öka norrut i järnvägskorridoren. Rutten Oslo-Göteborg kommer i allt högre grad att hindra transportflödena och förbli en flaskhals mellan Sverige och dess två största handelspartners, Tyskland och Norge. Det är dags att konkretisera dubbelspårsjärnvägen Oslo-Göteborg och öppna en av de sista kvarvarande flaskhalsarna i STRING-korridoren mellan Oslo och Hamburg.

MINSKAR UTSLÄPPEN

Övergången till järnväg minskar utsläppen från transporter. I TÖI-rapporten beräknas CO2-besparingarna för 2040–2062 till mellan 66 000 ton och 289 000 ton.

KOSTNADSFÖRDELAR

Många av Norges och Sveriges mest avgörande exportpartners finns i EU. Att upprätta en anslutning till detta nätverk bör därför vara en nyckelprioritet för att förbli konkurrenskraftig på den globala scenen.

FINANSIERING

Ger en möjlighet att bryta ner silotänkande över gränserna inom den offentliga och privata sektorn för att öka konkurrenskraften.

TA BORT FLASKHALSAR

Dubbelspår mellan Oslo och Göteborg minskar transporttiden för gods från 7,5 till 4 timmar nattetid och till 5 timmar dagtid.

ÖKA SAMARBETE

Dubbelspåret Oslo-Göteborg stärker samarbetet mellan Norge och Sverige

ETT STEG MOT EN MEGAREGION

STRING-korridoren från Hamburg till Oslo är en viktig faktor för att ansluta denna megaregion till Europa.

FEHMARN BÄLTET FAST LÄNK

Ger en möjlighet att bryta ner silotänkande över gränserna inom den offentliga och privata sektorn för att öka konkurrenskraften.

Nyttor och rapporter

Högnivåmöte om forbindelsen Oslo-Göteborg

Högnivåmöte om forbindelsen Oslo-Göteborg

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen till riksdagen för bättre förbindelser med Norge Axel Josefson (M), kommunstyrelsen ordförande i Göteborg och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden, besöker i morgon torsdag 28 oktober...

Railway: Gothenburg-Oslo

Railway: Gothenburg-Oslo

The current railway stretch between Oslo and Gothenburg lies along the ScandMed TEN-T corridor, and has been identified by the EU as a bottleneck to accessibility in the whole corridor. Travel times for train passengers on this route far surpasses that of road...

Oslo – Gothenburg idag

Järnvägslinjen Göteborg-Oslo är 350 km, 170 km i Norge och 180 km i Sverige. Rutten går via Trollhättan, Öxnered, Kornsjö (gränsen) till Halden vidare till Oslo. I Sverige har den södra delen mellan Göteborg och Trollhättan/Öxnered dubbelspår sedan 2012, dubbelspåret är geometriskt anpassat till 250 km/h. Mellandelen mellan Öxnered och Moss är enkelspårig med långa restider och låg kapacitet. Enligt Norges planer ska fyra spår/dubbelspår byggas ut från Oslo till Ski 2022/2023 och dubbelspår genom Moss under perioden 2022-2027. Mellan Ski och Moss finns en dubbelbana som byggdes på 1990-talet. För banan vidare genom Fredrikstad, Sarpsborg och till Halden pågår planering. Medelhastighetsenheten för banan är 114km /h, vilket delvis förklaras av att banan idag är 60% enkelspårig.

Den nuvarande järnvägssträckan mellan Oslo och Göteborg ligger längs ScandMed TEN-T-korridoren och har av EU identifierats som en flaskhals för tillgängligheten i hela korridoren. Restiden för tågresenärer på denna sträcka överstiger vida vägtransporternas. Det tar för närvarande dubbelt så lång tid för ett godståg som går från Oslo till Göteborg som det tar för en lastbil på väg.

I dag:

  • Dubbelt så lång restid för godståg som för lastbilar
  • 3 timmar med bil – upp till 9 timmar med godståg
  • Ökning av vägtransporter – men inte tåg
  • 2500 lastbilar passerar gränsen dagligen via väg
  • 97 % av resorna från Göteborg-Oslo går med bil och endast 1 procent med tåg
  • 140 000 ton CO2-utsläpp från vägtransporter

Vill veta mer?

Om String