STRING politiker uppmanar till handling: Norge måste ansluta till den gröna infrastrukturen mot Europa!

av 31 jan - 2024Nyheter

Det var budskapet från Oslos kommunalråd och STRING-politiker, Eirik Lae Solberg, vid evenemanget på svenska ambassaden i Oslo förra veckan där STRING var medarrangör. Fokus låg på det akuta behovet av grön transportinfrastruktur mellan Norge och Sverige och samlade en panel av ledande företagsledare, politiker och tågoperatörer.

Kommunalrådet i Oslo kommun, Eirik Lae Solberg, talade vid förra veckans toppledningsevent på svenska ambassaden i Oslo, anordnat av Norsk-Svenska Handelskammaren, STRING och Oslo-Stockholm 2.55. Solberg betonade vikten av en genomgripande förbättring av järnvägslinjen mellan Oslo och Göteborg, och pekade på hur fyra centrala områden är helt beroende av att det etableras en konkurrenskraftig, pålitlig och snabb järnvägsförbindelse för godstransporter: handel och industri, klimatmål, utrikesfrågor, såväl som nationell och internationell säkerhet.

”Jag skulle gå så långt som att kalla det skamligt att tågförbindelsen till Göteborg och Köpenhamn är så otillräcklig. Företagen ska räkna ut både tid, pris och klimatavtryck på det de producerar. God tillgång till en effektiv järnvägslösning för gods är en konkurrensfördel. Men den fördelen blir en nackdel för företag i Osloregionen så länge vi inte har en bättre infrastruktur.”

Solberg framhärde vikten av en grön transportkorridor för varor, och betonade att det är avgörande för att norsk export ska vara konkurrenskraftig. Den suboptimala tågsträckan mellan Oslo och Göteborg, där 60 % är enkelspårig, är ett hinder för att uppfylla visionen om ett hållbart och effektivt sammankopplat Europa.

Företagsledare, däribland Ole Erik Almlid, vd för NHO, och Göran Eriksson, vd för Göteborgs Hamn – ofta kallad Skandinaviens största hamn – stödde Solbergs argument och betonade behovet av en robust infrastruktur som länkar Norge till resten av Europa, inte åtminstone mot bakgrund av utbyggnaderna av Göteborgs Hamns containerfartygsterminal som öppnar vintern 2027-28.

 

Finansiering av uppgraderingen Oslo-Göteborg

Statssekreterare Abel Cecilie Knibe Kroglund talade också vid evenemanget, och gav en uppdatering om regeringens prioriteringar. Hon upplyste att 1/3 av budgeten borde specificeras för järnvägsutveckling. Förväntningarna på den norska regeringen ökar när den norska transportplanen (NTP) för 2025-2036 ska presenteras i mars 2024.

Både Solberg och STRING-politikern Karin Pleijel, kommunalråd i Göteborg, lyfte fram det ställningstagande som lämnats till transportministern, där STRING-ledamöter uppmanar departementet att avsätta medel för en upprustning av järnvägen mellan Oslo och Göteborg, framför allt genom Godskonseptet.

”Vi tror att det är fullt möjligt att förverkliga detta koncept inom en rimlig tidsram och inom realistiska ekonomiska ramar. Jag hoppas att en transportminister från Østfold har extra bra koll på värdet av detta”, sa borgmästare Solberg och syftade på transportminister Jon-Ivar Nygårds härkomst från Østfold, länet som ligger närmast den svenska gränsen.

Om sådan finansiering inte skulle ingå i NTP, utmanade Solberg den norska regeringen att öppna upp privat finansiering för järnvägslinjen. Idar Kreutzer från NHO efterlyste en utvärdering av de samhälleliga kostnaderna för att inte göra sådana infrastrukturinvesteringar, och betonade behovet av omedelbara åtgärder: ”Det är lätt att se kostnaderna för att investera, men svårare att se kostnaderna för att inte göra någonting”, sa Idar Kreutzer från NHO.

 

NTP – Nordisk Transportplan?

Syftet med att uppgradera Oslo-Göteborg är att etablera ett grönt, konkurrenskraftigt och robust sätt att transportera varor från Norge till EU. Både Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson och Pat Cox, koordinator för TEN-T Scan-Med Corridor, delade EU:s erkännande av sträckan Oslo-Göteborg som en flaskhals med betydande outnyttjad potential. Karin Pleijel lyfte fram den avgörande betydelsen av att Göteborg får en bättre sammankopplad järnväg till Oslo:

”Det här är avgörande för handeln och klimatet. Vi ser 2 700 dieselbilar passera gränsen mellan Norge och Sverige varje dag. Även med den snabba utvecklingen av elektriska lastbilar måste vi ha en effektiv järnväg som ryggraden i transporterna mellan våra två storstäder.”

Pleijel lyfte fram STRING-agendan, och tog också upp vikten av att Göteborg kopplas till Norge. Göteborg är den största hamnen i Norge och 60 % av den norska exporten transporteras via Göteborgs Hamn. Med en betydande ökning av transportvolymen från hamnen 2027-28 i och med utbyggnaden av containerterminalen, och ännu längre 2029 med öppnandet av Fehmarn Bält-tunneln, är förbättringen av järnvägen Oslo-Göteborg avgörande för den internationella handeln både norr och söder, och klimatpåverkan av att ingenting göra blir omfattande.

NHO:s vd, Ole Erik Almlid, föreslog slutligen att döpa om Norges nationella transportplan, NTP, till ”Nordisk transportplan” – och spela på den tydliga överenskommelsen och värdet för all samordnande infrastruktur i Norden i en bredare skala.

 

Kritisk infrastruktur i ett flyktigt säkerhetslandskap

En annan avgörande aspekt som togs upp av flera talare under evenemanget är behovet av uppgraderad kritisk infrastruktur i ljuset av den förändrade säkerhetssituationen i Europa. Solberg betonade Norges ansvar att bidra och stödja sina grannländer:

”Sverige är på väg in i Nato. Den europeiska situationen har förändrats radikalt, och Norge måste vara redo att bidra och stödja våra grannländer”, sa Solberg och påpekade att sammanhållen, kritisk infrastruktur, och särskilt järnvägar, är avgörande i det säkerhetslandskap som alla europeiska länder nu står inför.

Oslos kommunfullmäktigeledamot avslutade med att lyfta fram den kommande ökningen av trafikflödet till följd av att Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas 2029, och betonade den djupgående inverkan detta kommer att ha på hela STRING-regionen:

”Den kommande ökningen av trafikflödet från öppningen av Fehmarn Bält-förbindelsen 2029 kommer att ha en djupgående inverkan på hela STRING-regionen. För att möta denna efterfrågan måste vi prioritera förbättringen av infrastrukturen i Norge mot EU och vi måste börja med en förbättring av järnvägslinjen Oslo-Göteborg. Detta är centralt för både Norges och Sveriges näringsliv, klimatminskning, utrikes- och försvarsfrågor.”